Vedtekter

Grand Banks Owners Club, Scandinavia  ble stiftet 5. Januar 2013

Vedtekter

§ 1. Navn: Grand Banks Owners Club, Scandinavia er en sammenslutning av Grand Banks-eiere I Scandinavia.  Klubbens navn er Grand Banks Owners Club, Scandinavia, med initialene GBS.

§ 2. Formål: GBS er en interesseklubb for eiere av båter produsert av American Marine.  Det skal legges vekt på opprettelse av bekjentskap og sosiale treff samt fortegnelse over GBer i Scandinavia. Klubben kan bistå eiere landsmessig i felles innkjøp fra GB, USA.

§ 3. Organisasjon:
§ 3.1 Årsmøtet: Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet, holdes hvert år, senest 1. mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, med kunngjøring på hjemmesiden/Facebook. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste må være tilgjengelig på hjemmesiden/Facebooksiden for medlemmene  senest 1 uke før årsmøtet. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
§ 3.1.1 Årsmøtets oppgaver: Årsmøtet skal:
* Behandle Grand Banks Club, Norway sitt regnskap i revidert stand
* Behandle innkomne forslag
* Fastsette kontingent
* Valg Skriftlig –  fullmakt godtas ved forfall.
§ 3.1.2 Ekstraordinære årsmøter:  Ekstraordinære årsmøter holdes når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 1 måneds varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 4 Lokalklubber og kontaktpersoner:  I et geografisk avgrenset område kan det etableres lokale avdelinger for å forestå lokale arrangementer. Lokalavdelingen ledes av et arbeidsutvalg og er underlagt klubbens styre. I et geografisk avgrenset område, der opprettelse av lokalavdeling ikke er mulig, kan styret knytte til seg lokale kontaktpersoner for tilrettelegging av arrangementer. Hvis mulig skal det avholdes treff i hvert av de skandinaviske land.  Hvert land har sin egen treffansvarlig.  Dette koordineres av treffansvarlig i styret.

§ 5. Medlemskap:
§ 5.1 Medlemskap: Kun eiere av Grand Banks kan søke medlemskap i klubben. Hver båt innehar en stemme ved valg.
§ 5.2 Kontingent:  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Økning av kontingent må behandles av årsmøtet.
§ 5.3 Eksklusjon: Styret kan ekskludere et medlem dersom det forvolder klubben stor skade gjennom omtale  eller opptreden.

§ 6. Sammensetting av styret og dets oppgaver:
§ 6.1 Styret: Mellom årsmøtene er styret foreningens høyeste organ
§ 6.1.1 Styret består av:
* President
* Økonomiansvarlig/kasserer
* Treffansvarlig
* Sekretær, samt en representant fra hvert av de skandinaviske landene.
§ 6.2 Styremøter:  Styremøter avholdes når lederen bestemmer det, evt. når ett styremedlem anmoder om det.  Det skal føres styremøteprotokoll over hvert møte. Styremøter kan foregå over nett.
§ 6.3 Styrets og de lokale arbeidsutvalg plikter: Styret skal:
* føre medlemsliste og matrikkel
* iverksette årsmøter
* iverksette vedtak fattet på årsmøtet
* administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi
* representere klubben utad
* være pådriver overfor lokalklubber
* sørge for drift av og oppdatering av nettsidene.
Følgende roller fordeles av styret:
* Sponsor- og rabattavtaler
* Medlemseffekter
§ 6.4 Økonomiske forhold:  Klubbens president står ansvarlig for prokura.  Regnskapsåret går fra 01/10 – 30/09.
§ 6.5 Tillitvalgtes godtgjørelse: Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 7 Vedtektsendring: Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsning (§ 8 kan ikke endres): Oppløsning av Grand Banks Owners Club, Scandinavia kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Grand Banks Owners Club, Scandinavia. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 7.
§ 8.1 Økonomi ved oppløsning:  Ved en eventuell oppløsning av Grand Banks Owners Club, Scandinavia skal overskytende midler doneres til RS (Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning)

Klasseregler:  Klubbens medlemsbåter er originalbygde Grand Banks.

Reklame

2 svar til Vedtekter

  1. Trond Myhre sier:

    Ønsker å bli medlem, men fant ingen slik link på web siden?
    Vennligst kontakt meg for medlemskap

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s